jesteśmy dostępni


Regulamin Aero.pl


Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.aero.pl, a także zasady rezerwowania i zakupu biletów lotniczych, formy i sposoby płatności, warunki zmiany rezerwacji i rezygnacji z zakupionych biletów. Przedstawione są też procedury reklamacyjne oraz zasady realizacji innych usług świadczonych w powyższym zakresie przez Aero.pl Sp. z o.o.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Klientów.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Aero.pl - rozumie się przez to Aero.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9, KRS 0000349697, NIP 897-17-59-536, wysokość kapitału zakładowego 255 000 zł, wpłacony w całości;
2) autoryzacji – rozumie się przez to jeden z etapów procesu zakupu biletu lotniczego za pomocą kart kredytowych, polegający na przesyłaniu danych do wystawcy karty, porównaniu wartości transakcji ze stanem środków na rachunku lub pozostałym limitem zadłużenia, blokowaniu środków na rachunku osoby używającej karty kredytowej do zapłaty za usługi świadczone przez Aero.pl, w kwocie równej wartości dokonanej transakcji;
3) globalnym systemie rezerwacji lotniczej – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych, zastosowanych do łączenia się bezpośrednio dostawców i odbiorców usług w celu rezerwacji i/ lub zakupu biletów lotniczych (System Galileo i Sabre);
4) system rezerwacji tanich linii lotniczych – wyszukiwarka połączeń lotniczych oferowanych przez tanie linie lotnicze dostępna dla Użytkowników w ramach serwisu, której dane oparte są o informacje dostępne na stronach internetowych tanich linii lotniczych, umożliwiająca dokonanie rezerwacji połączenia tanich linii lotniczych za pośrednictwem Serwisu;
5) opłacie transakcyjnej – rozumie się przez to opłatę należną Aero.pl z tytułu świadczonych usług przez Aero.pl w zakresie objętym Regulaminem;
6) Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z Serwisu, rezerwującą i/lub kupującą bilety lotnicze, bez względu na to czy robi to we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich;
7) Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę, która zamierza kupić lub kupiła bilet lotniczy od przewoźnika za pośrednictwem Aero.pl korzystając z Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub w Punkcie Obsługi Klienta;
8) rezerwacji – rozumie się przez to ogół czynności podejmowanych przez Użytkownika lub Klienta mających na celu zawarcie umowy z przewoźnikiem lotniczym za pośrednictwem Aero.pl;
9) potwierdzeniu rezerwacji – rozumie się przez to informację wysyłaną przez Aero.pl Użytkownikowi lub Klientowi, zawierającą istotne elementy mającej zostać zawartą umowy z przewoźnikiem. Informacja taka nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Elementy przyszłej umowy podane w informacji mogą ulegać zmianie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
10) przewoźniku lotniczym – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zakresu przewozu lotniczego;
11) Serwisie – rozumie się przez to Serwis znajdujący się pod adresem URL http://www.aero.pl.;
12) Centrum Rezerwacji Telefonicznej – świadczona przez Aero.pl usługa telefonicznej rezerwacji i/lub zakupu biletów lotniczych przez Klientów (nr: 0 801 470 502 lub 71 371 50 50);
13) POK Punkt Obsługi Klienta będący lokalem przedsiębiorstwa Travelplanet.pl S.A., w którym Aero.pl świadczy usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
14) linii regularnej – rozumie się przez to przewoźnika lotniczego będącego członkiem IATA dokonującego rozliczeń za pośrednictwem BSP;
15) tanich liniach lotniczych – rozumie się przez to linie lotnicze nie będące liniami regularnymi;
16) IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association = IATA) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie (Szwajcaria) skupiająca przewoźników lotniczych. Celem IATA jest ustalanie ogólnych norm obowiązujących w cywilnym transporcie lotniczym, opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości;
17) BSP – (ang. Billing and Settlement Plan) jest systemem zaprojektowanym w celu ułatwienia i uproszczenia sprzedaży, sprawozdawczości Akredytowanych Agentów IATA, jak również poprawy kontroli finansowej i przepływów pieniężnych pomiędzy Agentami i przewoźnikami lotniczymi;
18) Akredytowanym Agencie – rozumie się przez to wszystkie biura agentów akredytowane przez IATA, które mają prawo do uczestniczenia i rozliczania się przez BSP, uprawnione do prowadzenia sprzedaży biletów lotniczych w imieniu i na rzecz uczestniczących w BSP lotniczym przewoźników lotniczych;
19) taryfie lotniczej – rozumie się przez to określone przez przewoźnika lotniczego podstawowe warunki usługi przelotu oraz cenę biletu lotniczego;
20) bagażu podręcznym – rozumie się bagaż o określonych przez danego przewoźnika wymiarach i wadze, który powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie samolotu lub pod poprzedzającym fotelem pasażera. Każdy przewoźnik stosuje swoją politykę bagażową indywidualnie i sam określa jego wymiary i wagę, a niekiedy i kształt;
21) bagażu rejestrowanym – rozumie się bagaż o określonych przez danego przewoźnika wymiarach i wadze, który nie mieści się w górnej półce na pokładzie samolotu lub pod poprzedzającym fotelem pasażera, a podczas lotu znajduje się w luku bagażowym samolotu. Każdy przewoźnik stosuje swoją politykę bagażową indywidualnie i sam określa jego wymiary i wagę, a niekiedy i kształt;
22) luku bagażowym – rozumie się miejsce e samolocie, gdzie składa się bagaże podróżnych na czas ich lotu;
23) odprawie biletowo-bagażowej – rozumie się wyznaczone miejsce na lotnisku, gdzie podróżny okazuje bilet lub potwierdzenie rezerwacji i dokument tożsamości (oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane) i nadaje bagaż, który jest odpowiednio oznakowany i po przejściu kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli celnej (jeżeli jest wymagana) - kierowany jest do samolotu. Następnie pasażer otrzymuje kartę pokładową (boarding pass) z dołączonym do niej potwierdzeniem nadania bagażu (niezbędne przy ewentualnej reklamacji bagażowej)
24) karcie pokładowej (boarding pass) – rozumie się kartę otrzymaną w wyniku odbytej odprawy biletowo-bagażowej, która upoważnia pasażera do wejścia na pokład samolotu, a także uprawnia do robienia zakupów w strefie po kontroli bezpieczeństwa. Pasażer otrzymuje kartę na lotnisku, jeżeli tam poddaje się odprawie biletowo bagażowej, lub powinien wydrukować ja i mieć przy sobie w chwili odprawy, jeżeli odprawiał się on przez internet na stronie przewoźnika (odprawa on-line).


Spis Treści

§1 Informacje podstawowe
§2 Zasady ogólne zakupu biletów lotniczych
§3 Ochrona danych osobowych
§4 Rezerwacja biletów
§5 Cena biletu lotniczego
§6 Formy płatności
§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów
§8 Zmiana rezerwacji
§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika lub Klienta
§10 Warunki anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego
§11 Postępowanie reklamacyjne
§12 Postanowienia końcowe


§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Aero.pl.
1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych poprzez udostępnienie globalnego systemu rezerwacji lotniczej Galileo oraz systemu rezerwacji tanich linii lotniczych.
1.3. Dokonanie rezerwacji lub zakup biletu lotniczego może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem wskazanym na stronie internetowej Serwisu oraz w POK.


§2 Zasady ogólne zakupu biletów lotniczych

2.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, ponosząc pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, iż posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic.
2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację i zakupu biletu lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jak również dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4. Aero.pl odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę powstałą w bezpośrednim związku z usterkami, wadami, przerwami funkcjonowania Serwisu.
2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu biletu lotniczego za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków rezerwowanej taryfy lotniczej dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji po naciśnięciu przycisku "sprawdź warunki taryfy" (w szczególności dotyczących minimum/maksimum pobytu w miejscu docelowym, terminu ważności biletu, oraz możliwości ewentualnych zmian i zwrotu) lub pod wskazanym na stronach internetowych Serwisu numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej w godzinach pracy tego Centrum, oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
2.6. Dane podróżnych, dla których rezerwacja jest dokonana, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niewpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana za bilet lotniczy zapłata podlega zwrotowi zgodnie z warunkami taryfy i w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na zasadach określonych w regulaminie przewoźnika lotniczego dostępnym na stronach internetowych danego przewoźnika.
2.7. W chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego osoby w niej wskazane powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się udają.
2.8. Za prawidłowe podanie danych osobowych w trakcie dokonywania rezerwacji przez internet, telefon lub w Punkcie Obsługi Klienta odpowiada Użytkownik / Klient dokonujący rezerwacji przez internet lub zlecający dokonanie rezerwacji konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej lub podczas rozmowy z konsultantem w Punkcie Obsługi Klienta.
2.9. Przewoźnik lotniczy ma prawo w każdym momencie wycofać taryfę powodując w efekcie zmianę parametrów zarezerwowanego lotu. W efekcie może następować konieczność założenia nowej rezerwacji przez Użytkownika lub pracownika Aero.pl. Zmiana rezerwacji może mieć to wpływ na cenę nowej rezerwacji, plan podróży. W takim przypadku zastosowanie ma punkt 4.1.5. b).
2.10. Aero.pl informuje, iż w związku z dynamicznymi zmianami polityki bagażowej linii lotniczych zmianie ulegają ich dostępność, rozmiar, waga, a także opłaty za nie. W związku z tymi zmianami linie lotnicze wprowadziły taryfy nie obejmujące w cenie bagażu rejestrowanego, a pasażer może podróżować w tych taryfach jedynie z bagażem podręcznym. Użytkownik dokonując rezerwacji przez stronę internetową, która prezentuje najniższe cenowo połączenia dostępne na moment rezerwacji, powinien mieć na uwadze, iż zarezerwowany lot może nie obejmować bagażu rejestrowanego. Użytkownik proszony jest o kontakt z Aero.pl celem upewnienia się czy w założonej rezerwacji posiada on wliczony bagaż w cenę biletu lotniczego, czy też jest on dostępny za dodatkową opłatą.
2.11. Aero.pl informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie się pasażera na w dniu wylotu na lot, na który został wystawiony w Aero.pl bilet lotniczy zgodnie z oczekiwaniem i dyspozycją pasażera lub klienta, który dokonał rezerwacji zakupu biletu lotniczego na rzecz pasażera, za jego zgodą i przyzwoleniem.
2.12. Aero.pl zwraca uwagę, iż w przypadku każdej linii lotniczej i każdego lotu pasażera obowiązuje odbycie odprawy paszportowo-bagażowej, która rozpoczyna się i kończy zależnie od polityki danej linii lotniczej. Oznacza to, że pasażer zmuszony jest przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, określonym przez linię lotniczą, na rejs której zakupił bilet lotniczy. Informacja dotycząca godzin w jakich pasażer może dokonać odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku standardowo nie znajduje się na bilecie lotniczym. W przypadku wątpliwości informacji udzieli Aero.pl. W chwili spóźnienia się na odprawę biletowo-bagażową pasażer musi liczyć się z faktem, iż zostanie ona zakończona i pasażer nie odbędzie podróży, tracąc przy tym cały bilet lotniczy, z przelotem powrotnym włącznie, co jest zgodne z zasadami przewozu lotniczego, gdzie podróż musi rozpocząć się w miejscu jej rozpoczęcia.


§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkowników i Klientów wprowadzone do globalnego systemu rezerwacji lotniczej będą przetwarzane przez Aero.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).
3.2. Aero.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego z Użytkownikiem lub Klientem (świadczenia usług przez Aero.pl), które podane zostały w formularzu rezerwacyjnym, stanowiącym integralną część Serwisu. Serwis w celu prawidłowego zrealizowania usług przesyła do przewoźników lotniczych dane niezbędne do prawidłowego dokonania czynności rezerwacji i/ lub zakupu biletu lotniczego, w szczególności imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer i seria dokumentu zezwalającego na przekroczenie granicy Użytkownika lub osoby, na rzecz której zawierana będzie umowa.
3.3. Wysyłając za pośrednictwem Serwisu formularz rezerwacyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aero.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
3.4. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa korzystania z Serwisu zawiera zakładka „Bezpieczeństwo”.
3.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi rezerwacji i sprzedaży biletu lotniczego. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych W tym celu użytkownik powinien zgłosić stosowne żądanie za pośrednictwem e-mail na adres info@aero.pl, bądź za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej dzwoniąc pod nr telefonu 0 801 470 502 lub 71 371 50 50.


§4 Rezerwacja biletów

Zapytanie o cenę i rezerwacja biletu lotniczego może odbyć się przez:
4.1. Internet (Serwis)
4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu.
4.1.2. Po wyświetleniu listy porównawczej z przelotami spełniającymi wskazane przez Użytkownika kryteria wyszukiwania Użytkownik wybiera jedną z opcji prezentowanych przez globalny system rezerwacji lotniczej lub system rezerwacji tanich linii lotniczych, klikając na przycisk "rezerwuj".
4.1.3. Po zapoznaniu się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej a także ceną biletu, Użytkownik przechodzi do formularza rezerwacji ("Formularz"), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe pasażerów niezbędne do dokonania rezerwacji w globalnym systemie rezerwacji lotniczej lub w systemie rezerwacji tanich linii lotniczych, a także zadeklarować preferowaną formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 4.1.3., Użytkownik akceptuje warunki taryfy lotniczej poprzez odznaczenie stosownego potwierdzenia w górnej lub dolnej części Formularza, o treści „potwierdzam”.
4.1.5. W kolejnym kroku Użytkownik przechodzi do rezerwacji i płatności. Od tego, czy Użytkownik wybrał przelot tanimi liniami lotniczymi czy liniami regularnymi, zależy sposób płatności i procedura wystawienia biletu.
a) Tanie linie lotnicze
W przypadku tanich linii lotniczych jedyną dopuszczalną formą płatności jest płatność kartą kredytową. Rezerwacja oraz autoryzacja karty kredytowej następują jednocześnie. Z karty kredytowej Użytkownika zostanie pobrana kwota odpowiadająca cenie biletu lotniczego oraz opłata transakcyjna należna Aero.pl.
W przypadku pomyślnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej "Potwierdzenie rezerwacji", będące jednocześnie elektronicznym biletem lotniczym oraz ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a tanią linią lotniczą. Postanowienia pkt. 6.2 Regulaminu znajdują zastosowanie.
Informujemy, że Spółka Aero.pl Sp. z o.o. prowadzi działalność agencyjną (pośrednictwo) w oparciu o Art. 758 Kodeksu Cywilnego.
W związku z dokonywaniem w imieniu i na zlecenie klienta wyszukania połączenia oraz rezerwacji biletu lotniczego w tanich liniach lotniczych Spółka pobiera opłatę serwisową (transaction fee), która stanowi obrót zgodnie z Art. 29 oraz zastrzeżeniem Art. 30 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54 poz. 535 wraz z późniejszymi zmianami. Faktury wystawiane są zgodnie z Art. 106 ww. ustawy oraz z zachowaniem warunków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 roku w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. podatnicy zobowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży.
b) Linie regularne
Podczas rezerwacji biletów lotniczych na linie regularne dopuszczalne są, według uznania Użytkownika, dwie formy płatności:
1) Płatność kartą kredytową
2) Płatność przelewem
1) Płatność kartą kredytową
W przypadku wyboru przez Użytkownika tej formy płatności - po naciśnięciu przycisku "Zarezerwuj" na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma "Potwierdzenie rezerwacji" zawierające 6-znakowy alfanumeryczny numer rezerwacji.
Ze względu na bezpieczeństwo Użytkownika, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Aero.pl pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, karta kredytowa Użytkownika zostaje autoryzowana i obciążona kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną. Na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, Aero.pl przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Użytkownikiem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy.
W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu między rezerwacją złożoną przez Użytkownika na stronach Serwisu a danymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, Aero.pl informuje o tym fakcie Użytkownika.
W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika zmodyfikowanych przez Aero.pl warunków przelotu, a w szczególności jego ceny, karta kredytowa Użytkownika zostaje autoryzowana i obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną, a bilet elektroniczny zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowych warunków przelotu, Aero.pl. w miarę możliwości zaproponuje Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do zamówienia złożonego przez Użytkownika. Postanowienia pkt 6.2 Regulaminu znajdują zastosowanie.
W związku z częstymi przypadkami użycia cudzej karty kredytowej przez Użytkowników portalu, bez zgody jej właściciela, Pracownik Aero.pl ma prawo poprosić o przesłanie obrazu karty kredytowej i dowodu tożsamości w postaci zeskanowanych dokumentów, w celu weryfikacji czy płatnik jest posiadaczem danej karty kredytowej i czy ma zgodę na dokonanie nią płatności.
2) Płatność przelewem
W przypadku wyboru przez Użytkownika tej formy płatności, po naciśnięciu przycisku "Zarezerwuj" na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma "Potwierdzenie rezerwacji", zawierające 6-znakowy alfanumeryczny numer rezerwacji oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zarezerwowany bilet lotniczy. Postanowienia pkt 6.1 Regulaminu znajdują zastosowanie.
4.2. Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 0 801 470 502 lub 71 371 50 50.
4.2.1. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z kasjerem lotniczym Aero.pl w Centrum Rezerwacji Telefonicznej, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 10-18, Klient podaje szczegółowe preferencje dotyczące poszukiwanego przelotu.
4.2.2. Kasjer lotniczy Aero.pl w trakcie połączenia telefonicznego znajduje dla Klienta najkorzystniejszą ofertę przelotu we wskazane miejsce, potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej opcji, przedstawia Klientowi warunki aktualnej taryfy przewoźnika lotniczego oraz dokonuje wstępnej rezerwacji.
4.2.3. Wpłaty za zarezerwowany bilet lotniczy Klient może dokonać przelewem, kartą kredytową, lub gotówka w POK. Postanowienia pkt. 6 Regulaminu znajdują zastosowanie.
4.2.4. Po potwierdzeniu zamiaru zakupu biletu lotniczego oraz wskazaniu preferowanej formy płatności, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie przesłane "Potwierdzenie rezerwacji", zawierające szczegóły wybranego lotu, numer rezerwacji, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za bilet lotniczy.
4.2.5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty i po przesłaniu do Aero.pl mailem na adres info@aero.pl lub faksem na numer (+48) 71 371 49 93 potwierdzenia transakcji Aero.pl wystawia bilet lotniczy i przesyła go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4.3. Punkty Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl zlokalizowane w Centrach Handlowych.
4.3.1. Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, Klient podaje szczegółowe preferencje dotyczące poszukiwanego przelotu.
4.3.2. Doradca w Punkcie Obsługi Klienta znajduje najkorzystniejszą ofertę przelotu dla Klienta, potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranego przelotu.
4.3.3. Po dokonaniu rezerwacji biletu lotniczego i zapoznaniu się z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej, Klient dokonuje płatności za przelot gotówką, przelewem lub kartą kredytową, otrzymując natychmiast stosowne potwierdzenie rezerwacji i bilet elektroniczny. Postanowienia pkt. 6 Regulaminu znajdują zastosowanie.
4.3.4. W Punkcie Obsługi Klienta Klient może również opłacić i odebrać bilety lotnicze zarezerwowane wcześniej za pośrednictwem stron Serwisu lub Centrum Rezerwacji Telefonicznej.


§5 Cena

5.1. Cena biletu lotniczego oraz opłaty transakcyjnej jest określana każdorazowo w złotych polskich (PLN).
5.1.1 Cena biletu lotniczego zawiera:
a) taryfę lotniczą (cena za przelot),
b) podatki i opłaty lotniskowe.
5.1.2. Do ceny biletu lotniczego doliczana jest każdorazowo opłata transakcyjna należna Aero.pl.
5.2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży bilety lotnicze objęte wybraną taryfą lotniczą już po dokonaniu rezerwacji na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i regulaminie linii lotniczej - przewoźnika lotniczego.
5.3. Opłata transakcyjna jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez agentów sprzedaży pasażerskiej (tutaj: Aero.pl) za każdy wystawiony bilet lotniczy oraz czynności związane z obsługą rezerwacji.
5.4. Bez względu na przewoźnika lotniczego obsługującego połączenie, Aero.pl stosuje następujące opłaty transakcyjne:
Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior)
- 55 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 98 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 119 PLN za bilety lotniczy na pozostałe połączenia;
Tanie linie lotnicze (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior):
- 55 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 60 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 60 PLN za bilety lotniczy na pozostałe połączenia;
Za zmianę biletu lotniczego pobierana jest opłata według poniższego cennika:
- 109 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 159 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 189 PLN za bilet lotniczy na pozostałe połączenia.
Za dokonanie zwrotu biletu lotniczego pobierana jest opłata w wysokości jak poniżej:
- 100 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 100 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 100 PLN za bilet lotniczy na pozostałe połączenia.
W przypadku dokonywania zwrotu biletu lotniczego przez klienta, w każdym wypadku pobrane wcześniej opłaty transakcyjne nie podlegają zwrotowi.


§ 6 Formy płatności

Korzystając z usług świadczonych przez Aero.pl Użytkownik i/lub Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- Przelew bankowy
- Karta kredytowa
- Wpłata gotówkowa
- Przekaz pocztowy
6.1. Płatność przelewem bankowym.
6.1.1. Przelewu należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, ale najpóźniej we wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji terminie. Płatności należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji, wskazane także poniżej:
Aero.pl Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Bank Raiffeisen 64 1750 1064 0000 0000 2259 0502
6.1.2. W przypadku dni wolnych od pracy, Użytkownik może dokonać wpłaty w jednym z Punktów Obsługi Klienta. Adresy POK znajdują się na stronie www.aero.pl.
6.1.3.Wypełniając druk przelewu, w jego tytule należy obowiązkowo umieścić 6-znakowy numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera.
6.1.4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu, cena wskazana w Potwierdzeniu Rezerwacji może ulec zmianie do dnia wystawienia biletów, z uwagi m.in. na różnice kursowe walut lub ewentualne zmiany taryf przez przewoźników lotniczych. Dlatego sugeruje się dokonanie wpłaty niezwłocznie po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku wpłaty w innym dniu niż dzień założenia rezerwacji, przed ostatnim terminem wykupu wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji lub wynikającym z informacji Doradcy Aero.pl, należy skontaktować się z działem sprzedaży Aero.pl w celu potwierdzenia aktualnej ceny.
6.1.5. Cena jaką Użytkownik lub Klient jest obowiązany zapłacić w celu zawarcia umowy jest gwarantowana na dzień dokonania zapłaty za bilet, a nie na dzień Potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku wpłaty innego dnia niż dzień Potwierdzenia Rezerwacji należy koniecznie skontaktować się z Aero.pl w celu potwierdzenia aktualnej ceny. Cena biletu jest gwarantowana na dzień, w którym jest on wystawiany, a nie na dzień założenia rezerwacji.
6.1.6. Za moment zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Aero.pl, kwotą odpowiadającą wysokością całości ceny biletu wraz z opłatą transakcyjną, aktualnej w chwili uznania rachunku bankowego.
6.1.7. Mając na względzie czas jaki może upłynąć pomiędzy złożeniem przez Użytkownika lub Klienta dyspozycji wykonania przelewu, a momentem uznania rachunku bankowego Aero.pl, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zmiany ceny biletu wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik lub Klient zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu dyspozycji dokonania przelewu całości ceny biletu i opłaty transakcyjnej, przesłać potwierdzenie dokonania takiej operacji do Aero.pl. W takim przypadku za moment zapłaty warunkowo uznaje się, chwilę otrzymania przez Aero.pl tego potwierdzenia, do czasu uznania rachunku bankowego Aero.pl kwotą wskazaną w dostarczonym przez Użytkownika lub Klienta potwierdzeniu. W przypadku, gdy kwota wskazana w przesłanym przez Użytkownika lub Klienta do Aero.pl potwierdzeniu, nie wpłynie na rachunek bankowy Aero.pl, Aero.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu elektronicznego bądź anulowania wystawionego już biletu elektronicznego. Koszty anulacji w wysokości określonej w taryfie przewoźnika lotniczego obciążać będą w takim przypadku Użytkownika lub Klienta. Aero.pl może dochodzić od Użytkownika lub Klienta zapłaty kosztów anulacji lub zapłaty za całość biletu, jeżeli zgodnie z taryfą lotniczą anulacja wystawionego biletu jest niedopuszczalna.
6.1.8. Ostateczna weryfikacja rezerwacji pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego następuje w momencie dokonania zapłaty w rozumieniu pkt. 6.1.7.
6.1.9. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania zapłaty w rozumieniu 6.1.7.
6.1.10. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika lub Klienta Aero.pl przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy.
6.1.11. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy rezerwacją dokonaną przez Użytkownika lub Klienta, a aktualnymi warunkami taryfy, Aero.pl informuje o tym fakcie Użytkownika lub Klienta. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika lub Klienta nowych warunków taryfy Aero.pl. w miarę możliwości zapewni Użytkownikowi lub Klientowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do zamówienia złożonego przez Użytkownika lub Klienta. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika lub Klienta zmodyfikowanych warunków taryfy, planu podróży, a w szczególności ceny biletu, Aero.pl - po spełnieniu przez Użytkownika lub Klienta dodatkowych wymogów - przesyła bilet elektroniczny na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika bądź Klienta.
6.1.12 Płatność w formie przelewu nie jest możliwa w przypadku rezerwacji zakładanej na dzień wylotu oraz dzień przed wylotem.
6.2. Płatność kartą kredytową
6.2.1. Płatności kartą kredytową za bilety może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Aero.pl odpowiednim organom ścigania.
6.2.2. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pośrednictwem kart kredytowych odbywa się za pośrednictwem globalnego systemu rezerwacji lotniczych oraz w systemie autoryzacyjnym First Data Polcard S.A (VPOS). W przypadku tanich linii lotniczych transakcja odbywa się z pominięciem globalnego systemu rezerwacji lotniczych i jest ona w pełni automatyczna, Aero.pl pobiera z rachunku Użytkownika lub Klienta jedynie kwotę należną z tytułu opłaty transakcyjnej, za pośrednictwem First Data Polcard S.A (VPOS). Obciążenie karty Użytkownika następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami i opłatami lotniskowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, natomiast opłatę transakcyjną Aero.pl. Obciążenie karty kredytowej dokonuje pracownik Aero.pl.
6.2.3. Podając dane karty kredytowej Użytkownik lub Klient wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłaty transakcyjnej. Autoryzacja karty wskazanej przez Użytkownika lub Klienta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji.
6.2.4. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownika lub Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko posiadacza karty,
b) rodzaj karty kredytowej,
c) numer karty kredytowej,
d) data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
6.2.5. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku Użytkownika.
6.2.6. W przypadku:
a) odrzucenia karty kredytowej przez globalny system rezerwacji lotniczej,
b) braku możliwości zablokowania na rachunku Użytkownika lub Klienta środków w odpowiedniej wysokości,
c) gdy przewoźnik lotnicza nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.
Aero.pl skontaktuje się z Użytkownikiem lub Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.
6.2.7. Linie lotnicze Air France, KLM, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, wprowadziły dodatkową opłatę za wystawienie biletu opłacanego kartą kredytową.
W przypadku linii lotniczych, wchodzących w skład Grupy Lufthansa (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines), opłata została wprowadzona tylko na niektórych rynkach europejskich. Teraz w przypadku zakupu biletu lotniczego na podróże rozpoczynające się na terenie: Szwajcarii, Niemiec, Belgii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii, do każdego wystawionego biletu zostanie doliczona opłata w wysokości od 5 do 18 EUR.
Linie lotnicze Air France i KLM pobierają opłatę w wysokości 20 PLN za każdy wystawiony bilet na lot europejski (short haul) i 40 PLN za bilet wystawiony na trasie poza Europą (long haul). Polskie Linie Lotnicze LOT pobierają opłatę w wysokości 25 PLN za każdy wystawiony bilet lotniczy opłacany kartą kredytową.
Kwota doliczana jest podczas wystawiania biletu opłacanego kartą kredytową i zostaje pobrana w momencie obciążania karty należnością za bilet. Aero.pl nie pobiera w związku z tym dodatkowych opłat i nie otrzymuje gratyfikacji od przewoźników z tego tytułu. Jako biuro będące agencją prowadzącą sprzedaż w imieniu i na rzecz linii lotniczych nie odpowiada za wprowadzone zmiany przez przewoźników.
6.3. Płatność gotówką
6.3.1. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta Aero.pl, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.aero.pl.
6.4. Płatność przekazem pocztowym
6.4.1. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, o ile jest ona dokonywana na minimum 14 dni roboczych przed terminem wylotu. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na rachunek wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji:
Aero.pl Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Bank Raiffeisen 64 1750 1064 0000 0000 2259 0502
6.4.2. Wypełniając druk przekazu, w jego tytule należy obowiązkowo umieścić 6-znakowy numer rezerwacji oraz nazwisko pasażera.
6.4.3. Potwierdzenie dokonania przekazu należy przesłać niezwłocznie po jego nadaniu faksem pod numer: +48 71 371 49 93 lub pocztą elektroniczną na adres info@aero.pl.
6.4.4. Postanowienia pkt 6.1.4 – 6.1.12 stosuje się odpowiednio.


§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Zakupione bilety lotnicze będą dostarczone Użytkownikowi lub Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym.


§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji po zakupie biletu lotniczego jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej.
8.2. Użytkownik lub Klient dokonujący zmian w rezerwacji powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, Aero.pl naliczy stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji, w wysokości określonej w punkcie 5.4 niniejszego regulaminu, za każdy zmieniany bilet lotniczy.
8.3. W przypadku zamiaru dokonania zmian w rezerwacji Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną pod numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej 0 801 470 502 (+48 71 371 50 50) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@aero.pl (podając 6-znakowy numer rezerwacji i nazwisko pasażera). Aero.pl każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian, podając całkowity koszt transakcji. W takim przypadku nie należy zakładać osobnej rezerwacji przez Użytkownika, na nowe daty w których użytkownik planuje podróżować po zmianie terminu.


§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika lub Klienta

9.1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik lub Klient ma prawo do anulowania dokonanej rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia.
9.2. Pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez Aero.pl elektronicznym bilecie lotniczym, ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w bilecie danych oraz niezwłocznego poinformowania Aero.pl drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności danych na bilecie z danymi wskazanymi przez Użytkownika lub Klienta.
9.3. Użytkownik lub Klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku gdy zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa lotnicza.
9.4. W przypadku zamiaru dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego, Użytkownik lub Klient składa w Aero.pl dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej info@aero.pl lub telefonicznie pod numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej 0801 470 502 (+48 71 371 50 50) najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
9.5. Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego określają regulacje przewoźników lotniczych oraz warunki taryfy lotniczej.
9.6. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi lub Klientowi jest przekazywana najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez przewoźnika lotniczego Aero.pl kwoty podlegającej zwrotowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. Powyższe nie dotyczy zwrotów w przypadku płatności kartą kredytową. W takim przypadku zwrot dokonywany jest bezpośrednio przez danego Przewoźnika lotniczego.
9.7. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, powyższa procedura nie znajdzie zastosowania. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Użytkownik lub Klient winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem lotniczym.
9.8. W przypadku zwrotu biletu lotniczego pobierana jest opłata serwisowa, w wysokości określonej w punkcie 5.4 niniejszego regulaminu, za każdy zwracany dokument.


§10 Warunki anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego

10.1. Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Aero.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu od przewoźnika lotniczego droga telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika lub Klienta. Aero.pl rekomenduje bieżące śledzenie statusu rezerwacji oraz wszelkich ewentualnych zmian poprzez stronę internetową pod adresem www.viewtrip.com lub https://www.tripcase.com/signup.
10.2. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w przypadku zakupionych za pośrednictwem Aero.pl biletów tanich linii lotniczych. Aero.pl nie może i nie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących tanich linii lotniczych za wyjątkiem automatycznego potwierdzenia rezerwacji generowanego w momencie zakupu biletu.
10.3 W przypadku założenia przez Użytkownika dwóch rezerwacji na tego samego przewoźnika, na te same lub zbliżone daty i na te same dane osobowe (imiona i nazwiska), w tym samym lub w różnych biurach oferujących sprzedaż biletów lotniczych, przewoźnik ma prawo anulowania obu rezerwacji, na co Aero.pl nie ma wpływu i za co nie odpowiada.


§11 Postępowanie reklamacyjne

11.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez przewoźnika lotniczego, w imieniu i na rzecz której został wystawiony bilet lotniczy. W takiej sytuacji Aero.pl przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia właściwemu przewoźnikowi lotniczemu. Reklamacje w przedmiocie usług świadczonych przez tanie linie lotnicze winny być kierowane bezpośrednio to nich. Aero.pl nie uczestniczy w przekazywaniu reklamacji dotyczących usług takich linii lotniczych.
11.2. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez Aero.pl, winny być złożone w formie pisemnej na adres siedziby Aero.pl Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@aero.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi lub Klientowi biletu lotniczego, bądź od chwili powzięcia przez Użytkownika, lub Klienta informacji o podstawach reklamacji.
11.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika lub Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Użytkownikiem lub Klientem), numer reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone zarzuty. Wskazanie powyższych danych ma na celu umożliwienie przeprowadzenia, a także ułatwienie i przyspieszenie procedury reklamacyjnej. Brak powyższych informacji może spowodować konieczność uzupełniania danych przez Użytkowników lub Klientów, a nawet być przyczyną nie rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy podane dane nie będą w sposób wystarczający identyfikowały osoby, usługi a także przedmiotu reklamacji.
11.4. Aero.pl rozpoznaje złożone reklamacje najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż 30 dni roboczych, poczynając od momentu potwierdzenia Użytkownikowi lub Klientowi faktu jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podnoszone w piśmie reklamacyjnym okoliczności wymagają jego przekazania bezpośrednio do przewoźnika lotniczego, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony bilet lotniczy objęty reklamacją.


§12 Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.2. Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Aero.pl w imieniu i na rzecz przewoźników lotniczych, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Aero.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
12.3. Korzystając z usług świadczonych przez Aero.pl Użytkownik lub Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.


Koniec Regulaminu AERO.PL.
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017