jesteśmy dostępniRegulamin korzystania z usług Aero.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu oraz rezerwacji przelotów lotniczych (zwany dalej: regulamin)


Spis treści:
§1 Postanowienia ogólne
§2 Definicje
§3 Zasady ogólne rezerwacji przelotów lotniczych
§4 Rezerwacja przelotu lotniczego
§5 Cena biletu lotniczego oraz opłata transakcyjna
§6 Formy płatności
§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów
§8 Warunki zmiany rezerwacji przez Klienta
§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta
§10 Warunki zmiany oraz anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego
§11 Obsługa posprzedażowa
§12 Postępowanie reklamacyjne
§13 Ubezpieczenie dodatkowe
§14 Ochrona danych osobowych
§15 Wystawianie faktur i sposób ich doręczania
§16 Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczonych przez Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu usług polegających na wyszukiwaniu oraz uzyskiwaniu informacji o przelotach lotniczych, pośrednictwa w zawieraniu umów przewozu lotniczego oraz rezerwacji biletu lotniczego z klientami w imieniu i na rzecz przewoźników lotniczych przy wykorzystaniu globalnego systemu rezerwacji lotniczej oraz systemu rezerwacji tanich linii lotniczych, poprzez serwis internetowy www.aero.pl (zwany dalej: Serwis), a także z pomocą Doradcy Aero.pl z Centrum Rezerwacji Telefonicznej, o którym mowa w § 2 pkt 2 regulaminu, oraz w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Aero.pl, o którym mowa w § 2 pkt 3. regulaminu Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów przewozu lotniczego pomiędzy klientem a przewoźnikiem lotniczym za pośrednictwem Aero.pl, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury i foldery prezentowane w Serwisie, udostępniane przez Aero.pl stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl, prezentowane telefonicznie poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl oraz wysyłane przez Aero.pl na podany przez klienta adres poczty elektronicznej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
1.3. Wszelkie prezentowane przez Aero.pl dane dotyczące przelotów lotniczych pochodzą z globalnego systemu rezerwacji lotniczej lub systemu rezerwacji tanich linii lotniczych. Udostępnione funkcjonalności Serwisu i informacje wspierające wyszukiwanie przelotów lotniczych poprzez Serwis mają charakter poglądowy. Decydująca treść i warunki usługi przelotu, a także cena biletu lotniczego są zawarte w opisie danej taryfy lotniczej przewoźnika lotniczego.
1.4. Aero.pl w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu pomiędzy klientem a przewoźnikiem lotniczym umowy przewozu lotniczego oraz wyszukiwania połączeń według zadanych przez klientów kryteriów współpracuje z eSKY.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy 26-600, pl. Jagielloński 8, KRS: 0000383663. Za prawidłowe wystawienie biletu elektronicznego stosowanie do przekazanych przez klienta za pośrednictwem Aero.pl informacji i danych odpowiada eSKY.pl S.A.
Spis treści ^


§2 Definicje

2.1. agent – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów przewozu lotniczego w imieniu i na rzecz przewoźników lotniczych przy wykorzystaniu globalnego systemu rezerwacji elektronicznej oraz systemu rezerwacji tanich linii lotniczych;
2.2. Aero.pl - Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-418, ul. Traugutta 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000349697, NIP 897-17-59-536, REGON 021194284, wysokość kapitału zakładowego 255 000 zł, wpłacony w całości; działającą na podstawie umów agencyjnych zawartych z przewoźnikami lotniczymi stale pośrednicząc w zawieraniu umów przewozu lotniczego;
2.3. autoryzacja – etap procesu rezerwacji przelotu lotniczego i biletu lotniczego za pomocą kart kredytowych polegający na przesyłaniu danych do wystawcy karty, porównaniu wartości transakcji ze stanem środków na rachunku lub pozostałym limitem zadłużenia, blokowaniu środków na rachunku osoby używającej karty kredytowej do zapłaty za usługi świadczone przez Aero.pl, w kwocie równej wartości dokonanej transakcji;
2.4. globalny system rezerwacji lotniczej – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych, zastosowanych do łączenia się bezpośrednio dostawców i odbiorców usług w celu rezerwacji i/ lub zakupu biletów lotniczych;
2.5. system rezerwacji tanich linii lotniczych – wyszukiwarka połączeń lotniczych oferowanych przez tanie linie lotnicze dostępną dla Klientów w ramach Serwisu, której dane oparte są o informacje dostępne na stronach internetowych tanich linii lotniczych, umożliwiającą dokonanie rezerwacji połączenia tanich linii lotniczych za pośrednictwem Serwisu;
2.6. bilet elektroniczny - oznacza wystawione na podstawie bazy danych przewoźnika lotniczego potwierdzenie opłaconej podróży (trasy) dla pasażera, wraz z elektronicznymi odcinkami lotu oraz jeżeli ma to zastosowanie – z kartą wstępu na pokład samolotu, którego dowodem jest „Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt”. Bilet elektroniczny stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz lotniczy między przewoźnikiem lotniczym a pasażerem wymienionym w bilecie;
2.7. pasażer – oznacza każdą osobę z wyjątkiem członków załogi, która za zgodą przewoźnika lotniczego jest lub ma zostać przewieziona statkiem powietrznym na podstawie biletu lotniczego;
2.8. przewoźnik lotniczy lub linia lotnicza - oznacza przewoźnika lotniczego oznaczonego w bilecie lub też wykonującego przewóz na jego zlecenie;
2.9. Klient – osoba, która korzysta z usług Aero.pl za pośrednictwem Serwisu, Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl lub z Punktu Obsługi Klienta (POK) Aero.pl i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o przewóz lotniczy na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z przewozów lotniczych objętych uprzednio zawartą umową;
2.10. Doradca – osoba reprezentująca Aero.pl w procesie rezerwacji lub wystawiania biletu elektronicznego;
2.11. rezerwacja – rozumie się przez to ogół czynności podejmowanych przez Klienta mających na celu zawarcie umowy z przewoźnikiem lotniczym za pośrednictwem Aero.pl;
2.12. potwierdzenie rezerwacji - informacja wysyłana przez Aero.pl klientowi, zawierającą istotne elementy przyszłej umowy z przewoźnikiem lotniczym. Informacje takie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Potwierdzone dokonanie rezerwacji przelotu lotniczego gwarantuje dostępność miejsca w terminie ważności rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy o przewóz lotniczy, cena przelotu lotniczego może ulec zmianie zgodnie z Warunkami taryfy przewoźnika lotniczego lub Ogólnymi Warunkami Przewozu danego przewoźnika lotniczego. Elementy przyszłej umowy podane w informacji mogą ulegać zmianie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.13. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem URL http://www.aero.pl, za pośrednictwem, którego spółka Aero.pl sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl oraz usługi w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl. Aero.pl Sp. z o.o. jest właścicielem, operatorem oraz administratorem Serwisu. Do Klientów korzystających z Serwisu zastosowanie ma również m.in. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie Serwisu;
2.14. Ogólne Warunki Przewozu – dokument sporządzony przez przewoźnika lotniczego określający prawa i obowiązki klienta i przewoźnika lotniczego w związku ze świadczeniem przez przewoźnika lotniczego usług przewozu lotniczego. Ogólne Warunki Przewozu są integralną częścią umowy przewozu lotniczego i są dostępne na stronie internetowej przewoźnika lotniczego oraz w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Aero.pl;
2.15. Warunki taryfy – określone przez przewoźnika lotniczego podstawowe warunki usługi przelotu lotniczego oraz ceny biletu lotniczego dostępne w trakcie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu po naciśnięciu przycisku „sprawdź warunki taryfy” oraz w POK określające m.in. minimalną/maksymalną długości pobytu w miejscu docelowym, termin ważności biletu elektronicznego, możliwości ewentualnych zmian i zwrotu biletu elektronicznego;
2.16. przelot lotniczy multi-city – rezerwacja co najmniej dwóch przelotów lotniczych, w której każdy kolejny przelot lotniczy może rozpoczynać się w wybranym przez klienta miejscu innym, niż miejsce zakończenia poprzedniego przelotu lotniczego. Przelot multi-city stanowi zestawienie połączeń lotniczych, z czego każdy z punktów tej podróży stanowi odrębny przelot lotniczy, a nie punkt pośredni (przesiadkę) jednego przelotu lotniczego;
2.17. linie regularne – przewoźnik lotniczy będącego członkiem IATA dokonujący rozliczeń za pośrednictwem BSP;
2.18. tanie linie lotnicze – linie lotnicze nie będące liniami regularnymi. Linie obsługiwane przez przewoźników niskobudżetowych (low cost), np. Ryanair, Wizzair, eurolot, easyJet, Norwegian;
2.19. IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie skupiająca przewoźników lotniczych, której celem jest ustalanie ogólnych norm obowiązujących w cywilnym transporcie lotniczym, opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości;
2.20. BSP (ang. Billing and Settlement Plan) – system zaprojektowany w celu ułatwienia i uproszczenia sprzedaży, sprawozdawczości Akredytowanych Agentów IATA, jak również poprawy kontroli finansowej i przepływów pieniężnych pomiędzy agentami i przewoźnikami lotniczymi;
2.21. Akredytowani agenci – wszystkie biura agentów akredytowane przez IATA, które mają prawo do uczestniczenia i rozliczania się przez BSP, uprawnione do prowadzenia rezerwacji przelotów oraz biletów lotniczych w imieniu i na rzecz uczestniczących w BSP lotniczym przewoźników lotniczych;
2.22. bagaż podręczny – bagaż o określonych przez danego przewoźnika wymiarach i wadze, który powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie samolotu lub pod poprzedzającym fotelem pasażera. Każdy przewoźnik stosuje swoją politykę bagażową, indywidualnie określa jego wymiary i wagę, a niekiedy i kształt;
2.23. bagaż rejestrowany – bagaż o określonych przez danego przewoźnika wymiarach i wadze, który nie mieści się w górnej półce na pokładzie samolotu lub pod poprzedzającym fotelem pasażera, a podczas lotu znajduje się w luku bagażowym samolotu. Każdy przewoźnik stosuje swoją politykę bagażową indywidualnie określa jego wymiary i wagę, a niekiedy i kształt;
2.24. luk bagażowy – miejsce w samolocie, gdzie składa się bagaże podróżnych na czas ich lotu;
2.25. odprawa biletowo-bagażowa – wyznaczone miejsce na lotnisku, gdzie podróżny okazuje bilet lub potwierdzenie rezerwacji i dokument tożsamości (oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane) oraz nadaje bagaż, który jest odpowiednio oznakowany i po nadaniu którego otrzymuje kartę pokładową (boarding pass) z dołączonym do niej potwierdzeniem nadania bagażu, niezbędnym przy ewentualnej reklamacji bagażowej;
2.26. karta pokładowa (boarding pass) – karta otrzymana w wyniku odbytej odprawy biletowo-bagażowej, która upoważnia pasażera do wejścia na pokład samolotu, a także uprawnia do robienia zakupów w strefie po kontroli bezpieczeństwa. Pasażer otrzymuje kartę na lotnisku, jeżeli tam poddaje się odprawie biletowo bagażowej lub powinien wydrukować ją i mieć przy sobie w chwili odprawy, jeżeli odprawiał się on przez sieć internet na stronie przewoźnika lotniczego (odprawa on-line);
2.27. opłata transakcyjna – opłata należna Aero.pl z tytułu świadczonych przez nią usług w zakresie objętym Regulaminem.
Spis treści ^


§3 Zasady ogólne rezerwacji przelotów lotniczych

3.1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Aero.pl za pośrednictwem Serwisu, poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl oraz w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl.
3.2. Korzystając z usług świadczonych przez Aero.pl za pośrednictwem Serwisu, poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl oraz w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.
3.3. Korzystając z usług świadczonych przez Aero.pl za pośrednictwem Serwisu, poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Aero.pl dokumentów związanych z rezerwacją przelotu lotniczego w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią. Klient wyraża zgodę na kontakt Doradcy Aero.pl w celu rezerwacji przelotu lotniczego na podany przez Klienta w procesie rezerwacji numer telefonu.
3.4. Korzystanie z usług świadczonych przez Aero.pl przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.
3.5. Korzystanie z usług świadczonych przez Aero.pl przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia, bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.
3.6. Dokonanie rezerwacji przelotu i biletu lotniczego za pośrednictwem Serwisu, z pomocą Doradcy Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl lub stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Przewozu przewoźnika lotniczego oraz Warunków rezerwowanej taryfy lotniczej dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji po naciśnięciu przycisku "sprawdź warunki taryfy" (w szczególności dotyczących minimum/maksimum pobytu w miejscu docelowym, terminu ważności biletu, oraz możliwości ewentualnych zmian i zwrotu biletu lotniczego) oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą została dokonana rezerwacja, a także danych osób objętych rezerwacją z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym - w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.
3.8. Klient i podróżni w terminie przewozu lotniczego zobowiązani są posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty umożliwiające odbycie podróży i upoważniające do przekraczania granicy krajów startu i lądowania samolotu, w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw startu i lądowania samolotu.
3.9. Klient dokonując rezerwacji przelotu lotniczego poprzez Serwis, z pomocą Doradcy Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl lub stacjonarnie w Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl otrzymuje informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do zapłaty ceny biletu lotniczego. Cena biletu lotniczego nie jest gwarantowana do momentu wystawienia biletu przez przewoźnika lotniczego lub jego przedstawiciela. Przewoźnik lotniczy ma prawo w każdym momencie wycofać lub zmienić taryfę lotniczą, powodując w efekcie zmianę parametrów rezerwowanego przelotu, nawet w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy potwierdzeniem rezerwacji, a datą wystawienia biletu lotniczego. W efekcie może nastąpić konieczność założenia nowej rezerwacji przez Klienta lub z pomocą Doradcy Aero.pl. Zmiana rezerwacji może mieć wpływ na cenę nowej rezerwacji oraz plan podróży. Są to sytuacje nadzwyczajne, niezależne od Aero.pl, podyktowane stosowaną polityką przewoźników lotniczych.
3.10. Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w formularzu rezerwacyjnym.
3.11. Klient dokonując rezerwacji poprzez Serwis, który prezentuje najniższe cenowo połączenia dostępne na moment rezerwacji, powinien mieć na uwadze, iż zarezerwowany lot może nie obejmować bagażu rejestrowanego. Celem upewnienia się czy w założonej rezerwacji posiada on wliczony bagaż w cenę biletu lotniczego, czy też jest on dostępny za dodatkową opłatą, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami taryfy danego przewoźnika lotniczego, skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym lub z Aero.pl
3.12. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Aero.pl może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych podanych przez Klienta w procesie rezerwacji i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z uwagi na podanie błędnych danych lub innych okoliczności niezależnych od Aero.pl, Aero.pl nie odpowiada za dokonanie rezerwacji zgodnie ze zgłoszeniem Klienta.
3.13. Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu lotniczego z powodu opóźnienia wywołanego niemożliwością zawarcia umowy przewozu i wystawienia biletów lotniczych w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku większej ilości osób wskazanych na jednej wspólnej rezerwacji, bilety wystawiane są pojedynczo i osobno do każdego biletu dokonywana jest blokada środków na karcie kredytowej, co oznacza automatyczne wystawienie biletu lotniczego. W przypadku niemożliwości wystawienia pozostałych biletów, m.in. z powodu braku środków na karcie lub ich nieopłacenia w innej formie, uznaje się za zawarte umowy przewozu lotniczego, które zostały opłacone, niezależnie od ilości osób pierwotnie wskazanych w rezerwacji.
3.14. Za moment zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a przewoźnikiem lotniczym uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.
3.15. Aero.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu lotniczego w przypadku, gdy wybrana przez Klienta taryfa lotnicza nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z Warunkami taryfy danego przewoźnika lub istnieją inne uzasadnione przeszkody lub ograniczenia w umowach linii lotniczych.
3.16. Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie się pasażera w dniu wylotu na lot, na który został wystawiony za pośrednictwem Aero.pl bilet lotniczy zgodnie z oczekiwaniem i dyspozycją pasażera lub klienta, który dokonał rezerwacji zakupu biletu lotniczego we własnym imieniu, jak również na rzecz pasażera, za jego zgodą i przyzwoleniem.
3.17. W przypadku każdej linii lotniczej i każdego lotu pasażera obowiązuje odbycie odprawy paszportowo-bagażowej, która rozpoczyna się i kończy zależnie od polityki danej linii lotniczej. Oznacza to, że pasażer zobowiązany jest przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, określonym przez linię lotniczą, na rejs której zarezerwował przelot lotniczy. Informacja dotycząca godzin w jakich pasażer może dokonać odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku standardowo nie znajduje się na bilecie lotniczym. W przypadku wątpliwości informacji udzieli Doradca Aero.pl. W chwili spóźnienia się na odprawę biletowo-bagażową pasażer musi liczyć się z faktem, iż zostanie ona zakończona i pasażer nie odbędzie podróży, tracąc przy tym cały bilet lotniczy, z przelotem powrotnym włącznie, co jest zgodne z zasadami przewozu lotniczego, gdzie podróż musi rozpocząć się w miejscu jej rozpoczęcia. Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia pasażera na pokład albo odwołanie lub opóźnienie lotu, za działanie siły wyższej, ani za wszelkie inne zdarzenia, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność ponosi przewoźnik lotniczy.
Spis treści ^


§4 Rezerwacja przelotu lotniczego

Zapytanie o cenę i rezerwacja przewozu lotniczego może odbyć się przez:
4.1. Serwis
4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Klient określa parametry poszukiwanego przelotu.
4.1.2. Po wyświetleniu listy porównawczej z przelotami spełniającymi wskazane przez Klienta kryteria wyszukiwania Klient wybiera jedną z opcji prezentowanych przez globalny system rezerwacji lotniczej lub system rezerwacji tanich linii lotniczych, klikając na przycisk "przejdź do kasy", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
4.1.3. Po zapoznaniu się z podsumowaniem wybranego przelotu i jego ceną oraz ewentualnym wyborze ubezpieczenia podróżnego Klient, poprzez ponowne kliknięcie w przycisk „przejdź do kasy”, przechodzi do formularza rezerwacji ("Formularz"). Należy do niego wprowadzić prawidłowe dane osobowe pasażerów niezbędne do dokonania rezerwacji w globalnym systemie rezerwacji lotniczej lub w systemie rezerwacji tanich linii lotniczych, a także – w przypadku regularnych linii lotniczych - zadeklarować preferowaną formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy, z uwzględnieniem § 5 i § 6 Regulaminu. W razie wyboru płatności kartą kredytową – Klient jednocześnie podaje dane karty kredytowej niezbędne do dokonania płatności. W przypadku tanich linii lotniczych jedyną dopuszczalną formą płatności jest płatność kartą kredytową.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w § 4 pkt 4.1.3 Klient zaznacza, że akceptuje – po uprzednim zapoznaniu się z ich treścią – następujące dokumenty:
a. Warunki taryfy lotniczej,
b. Ogólne Warunki Przewozu danego przewoźnika,
c. niniejszy Regulamin korzystania z usług Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz rezerwacji przelotów lotniczych,
d. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aero.pl,
e. warunki ubezpieczenia dodatkowego w przypadku zawierania z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe przez Klienta umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, oraz
f. potwierdza poprawność wpisanych danych,
g. po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podanych przez Aero.pl, potwierdza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach,
h. opcjonalnie – składa oświadczenie woli, zgodnie z którym wyraża zgodę na otrzymywanie od Aero.pl informacji handlowych poprzez odznaczenie stosownych potwierdzeń w formie check-boxów poniżej Formularza.
4.1.5. Kliknięcie w przycisk „przejdź dalej” powoduje wyświetlenie w Serwisie podsumowania rezerwacji oraz:
a. w przypadku regularnych linii lotniczych - założenie rezerwacji w systemie rezerwacyjnym linii lotniczej. W przypadku płatności kartą kredytową wskazaną przez Klienta – obciążenie karty kredytowej ceną biletu lotniczego i opłatą za dokonanie nią płatności, w razie wymagania takiej opłaty przez linię lotniczą;
b. w przypadku tanich linii lotniczych – założenie rezerwacji w systemie rezerwacyjnym linii lotniczej wraz z autoryzacją karty kredytowej wskazanej przez Klienta i obciążeniem jej ceną biletu lotniczego oraz opłatą za dokonanie płatności kartą kredytową, w razie wymagania takiej opłaty przez linię lotniczą.
4.1.6. Jednocześnie z założeniem rezerwacji, wraz z kliknięciem w przycisk „przejdź dalej”, na adres e-mailowy wskazany uprzednio w Formularzu, Klient otrzymuje:
4.1.6.1. W przypadku regularnych linii lotniczych:
4.1.6.1.1. w razie dokonania zapłaty kartą kredytową – potwierdzenie rezerwacji od Serwisu Aero.pl zawierające 6-znakowy alfanumeryczny numer rezerwacji wraz z potwierdzeniem rezerwacji z systemu linii lotniczej, której lot rezerwowano, z uwzględnieniem § 4 pkt 4.1.7.;
4.1.6.1.2. w razie wyboru zapłaty przelewem bankowym – potwierdzenie rezerwacji od Aero.pl wraz ze wskazaniem numeru konta oraz pozostałych danych niezbędnych do dokonania przelewu zgodnie z § 6 pkt 6.1. Regulaminu i określeniem maksymalnego terminu zapłaty przelewem;
4.1.6.2. W przypadku tanich linii lotniczych – potwierdzenie rezerwacji od Serwisu Aero.pl wraz z potwierdzeniem rezerwacji (planem podróży) z systemu linii lotniczej, której lot rezerwowano, będącym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a przewoźnikiem lotniczym.
4.1.7. Doradca Aero.pl, po dokonaniu przez Klienta przycisku „przejdź dalej”:
4.1.7.1. W przypadku rezerwacji lotu regularnych linii lotniczych:
4.1.7.1.1. w razie dokonania zapłaty kartą kredytową – ze względu na bezpieczeństwo Klienta, weryfikuje rezerwację pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, dokonuje autoryzacji karty kredytowej podanej przez Klienta i obciąża kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy, ewentualną opłatą za płatność kartą kredytową, jeśli takiej opłaty wymaga linia lotnicza, oraz opłatą transakcyjną należną Aero.pl. Na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Doradca Aero.pl przesyła bilet elektroniczny, będący potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu między rezerwacją złożoną przez Klienta na stronach Serwisu a danymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, informuje o tym fakcie Użytkownika. W przypadku zaakceptowania przez Klienta zmodyfikowanych przez Aero.pl warunków przelotu, a w szczególności jego ceny, karta kredytowa podana przez Klienta zostaje autoryzowana i obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną, a bilet elektroniczny zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowych warunków przelotu, Doradca Aero.pl w miarę możliwości zaproponuje Klientowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do zamówienia złożonego przez Klienta. Postanowienia § 6 Regulaminu znajdują zastosowanie;
4.1.7.1.2. w razie dokonania zapłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania przelewu zgodnie z § 6 pkt 6.2.5. lub w razie braku otrzymania potwierdzenia przelewu od Klienta, po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Aero.pl, przesyła potwierdzenie rezerwacji Aero.pl oraz bilet elektroniczny, będący potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy.
4.1.7.2. W przypadku rezerwacji lotu tanich linii lotniczych – zgodnie z § 5 Regulaminu Doradca Aero.pl obciąża kartę kredytową podaną przez Klienta wartością opłaty transakcyjnej należnej Aero.pl, o której mowa w § 5 pkt 5.3. Regulaminu.
4.2. Z pomocą Doradcy Aero.pl poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 0 801 470 502 lub 71 371 50 50, zapytania o rezerwację poprzez czat dostępny w Serwisie, wiadomość e-mail z zapytaniem o rezerwację
4.2.1. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Doradcą Aero.pl w Centrum Rezerwacji Telefonicznej, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 10.00 – 18.00, Klient podaje szczegółowe preferencje dotyczące poszukiwanego przelotu. Zapytanie o rezerwację Klient może również dokonać kontaktując się z Aero.pl poprzez wiadomość e-mail lub formularz czatu na stronie.
4.2.2. Doradca Aero.pl znajduje dla Klienta najkorzystniejsze przeloty we wskazane miejsce, potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej opcji oraz przedstawia Klientowi warunki aktualnej taryfy przewoźnika lotniczego.
4.2.3. Po wyborze przez Klienta przelotu lotniczego oraz wskazaniu preferowanej formy płatności Doradca Aero.pl, na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta, wysyła propozycję przelotu, zawierającą szczegóły wybranego lotu, numer rezerwacji, dane niezbędne do dokonania płatności za rezerwację, maksymalny termin dokonania płatności, Regulamin korzystania z usług Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz rezerwacji przelotów lotniczych, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aero.pl, warunki ubezpieczenia dodatkowego w przypadku zawierania z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe przez Klienta umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, Warunki taryfy lotniczej oraz Ogólne Warunki Przewozu danego przewoźnika.
4.2.4. W przypadku regularnych linii lotniczych po wyborze przez Klienta przelotu lotniczego Doradca Aero.pl zakłada wstępną rezerwację w globalnym systemie rezerwacji lotniczej. W przypadku tanich linii lotniczych nie ma możliwości dokonania rezerwacji wstępnej w systemie rezerwacji linii lotniczej przez Doradcę Aero.pl.
4.2.5. Wpłaty za bilet lotniczy wskazany w propozycji przelotu Klient może dokonać przelewem lub kartą kredytową. Zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia § 6 Regulaminu. Doradca Aero.pl:
4.2.5.1. w przypadku rezerwacji lotu regularnych linii lotniczych:
4.2.5.1.1. w razie wyboru dokonania zapłaty kartą kredytową – ze względu na bezpieczeństwo Klienta, weryfikuje rezerwację pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji, dokonuje autoryzacji karty kredytowej podanej przez Klienta i obciąża kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy, ewentualną opłatą za płatność kartą kredytową, jeśli takiej opłaty wymaga linia lotnicza, oraz opłatą transakcyjną należną Aero.pl. Na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu przesyła bilet elektroniczny, będący potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy oraz obciąża kartę kredytową Klienta opłatą transakcyjną należną Aero.pl. Na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Doradca Aero.pl przesyła bilet elektroniczny, będący potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet lotniczy. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu między rezerwacją złożoną przez Klienta na stronach Serwisu a danymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, informuje o tym fakcie Użytkownika. W przypadku zaakceptowania przez Klienta zmodyfikowanych przez Aero.pl warunków przelotu, a w szczególności jego ceny, karta kredytowa podana przez Klienta zostaje autoryzowana i obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną, a bilet elektroniczny zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowych warunków przelotu, Doradca Aero.pl w miarę możliwości zaproponuje Klientowi warunki przelotu najbardziej zbliżone do zamówienia złożonego przez Klienta. Postanowienia § 6 Regulaminu znajdują zastosowanie;
4.2.5.1.2. w razie wyboru dokonania zapłaty przelewem – po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania przelewu zgodnie z § 6 pkt 6.2.5. lub w razie braku otrzymania potwierdzenia przelewu od Klienta, po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Aero.pl, dokonuje ostatecznej rezerwacji biletu, następnie na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji od Serwisu Aero.pl wraz z biletem elektronicznym będącym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu między Klientem a przewoźnikiem lotniczym, w imieniu i na rzecz którego Aero.pl wystawił bilet.
4.2.5.2. w przypadku rezerwacji lotu tanich linii lotniczych:
4.2.5.2.1. w razie wyboru dokonania zapłaty kartą kredytową – zakłada rezerwację w systemie rezerwacyjnym linii lotniczej wraz z autoryzacją karty kredytowej wskazanej przez Klienta, która zostaje obciążona ceną biletu lotniczego oraz opłatą za dokonanie płatności kartą kredytową, w razie wymagania takiej opłaty przez linię lotniczą. Następnie na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji od Serwisu Aero.pl wraz z potwierdzeniem rezerwacji (planem podróży) z systemu linii lotniczej, której lot rezerwowano, będącym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a linią lotniczą. Po dokonaniu rezerwacji Doradca Aero.pl obciąża kartę kredytową podaną przez Klienta na wartość opłaty transakcyjnej należnej Aero.pl., o której mowa w § 5 pkt 5.3. Regulaminu.
4.2.5.2.2. w razie wyboru zapłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania przelewu zgodnie z § 6 pkt 6.2.5. lub w razie braku otrzymania potwierdzenia przelewu od Klienta, po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Aero.pl, dokonuje rezerwacji biletu lotniczego, następnie na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio przez Klienta przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji od Serwisu Aero.pl wraz z potwierdzeniem rezerwacji (planem podróży) z systemu linii lotniczej, której lot rezerwowano, będącym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a linią lotniczą.
4.2.5.3. W razie chęci otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a linią lotniczą w formie innej niż elektroniczna Klient może odebrać bilet lotniczy (w przypadku rezerwacji lotu regularnej linii lotniczej) bądź plan podróży (w przypadku taniej linii lotniczej) w jednym z POK, o których mowa w § 4 pkt 4.3 po przedstawieniu Doradcy numeru rezerwacji Aero.pl.
4.3. Punkty Obsługi Klienta (POK) Aero.pl
4.3.1. Podczas bezpośredniej wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta, których adresy znajdują się na stronie internetowej http://www.aero.pl/pok/, Klient podaje szczegółowe preferencje dotyczące poszukiwanego przelotu.
4.3.2. Doradca Aero.pl w Punkcie Obsługi Klienta znajduje najkorzystniejszy przelot dla Klienta, potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę biletu na wybrany przelot lotniczy.
4.3.3. Po zapoznaniu się i weryfikacji przez Klienta szczegółów wybranego lotu, danymi pasażerów, numerem rezerwacji, danymi niezbędnymi do dokonania płatności za rezerwację, maksymalnym terminem dokonania płatności warunkami, Warunkami taryfy lotniczej oraz Ogólnymi Warunkami Przewozu danego przewoźnika, Regulaminem korzystania z usług Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz rezerwacji przelotów lotniczych, warunkami ubezpieczenia dodatkowego w przypadku zawierania z podmiotem trzecim świadczącym usługi ubezpieczeniowe przez Klienta umowy dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, Klient dokonuje płatności za przelot gotówką, przelewem lub kartą kredytową, otrzymując natychmiast stosowne potwierdzenie rezerwacji przelotu lotniczego oraz bilet elektroniczny (w przypadku tradycyjnych linii lotniczych) bądź plan podróży (w przypadku tanich linii lotniczych) będące potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a linią lotniczą. Odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 4 pkt 4.2.5.2.-4.2.5.3.
Spis treści ^


§5 Cena biletu lotniczego oraz opłata transakcyjna

5.1. Cena biletu lotniczego zawiera:
a. taryfę lotniczą (cena za przelot),
b. podatki i opłaty lotniskowe oraz paliwowe.
5.2. Cena biletu lotniczego nie zawiera ewentualnej opłaty za płatność kartą kredytową, o której mowa w § 6 pkt 6.1.9.
5.3. Do ceny biletu lotniczego doliczana jest każdorazowo opłata transakcyjna należna Aero.pl będąca stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez agentów sprzedaży pasażerskiej (tutaj: Aero.pl) za każdy wystawiony bilet lotniczy oraz czynności związane z obsługą rezerwacji.
5.4. Cena biletu lotniczego oraz opłaty transakcyjnej jest określana każdorazowo w złotych polskich (PLN).
5.5. Bez względu na przewoźnika lotniczego obsługującego połączenie, Aero.pl stosuje następujące opłaty transakcyjne za każdego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior):
5.5.1. Dla regularnych linii lotniczych:
- 55 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 98 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 119 PLN za bilety lotniczy na pozostałe połączenia;
5.5.2. Dla tanich linii lotniczych:
- 55 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 60 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 60 PLN za bilety lotniczy na pozostałe połączenia;
5.5.3. Za każdą zmianę biletu lotniczego pobierana jest opłata według poniższego cennika:
- 109 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 159 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 189 PLN za bilet lotniczy na pozostałe połączenia.
5.5.4. Za każde dokonanie zwrotu biletu lotniczego pobierana jest opłata w wysokości jak poniżej:
- 100 PLN za bilet lotniczy na połączenia krajowe w Polsce;
- 100 PLN za bilet lotniczy na połączenia europejskie;
- 100 PLN za bilet lotniczy na pozostałe połączenia.
5.6. W przypadku dokonywania zwrotu biletu lotniczego przez klienta, w każdym wypadku pobrane wcześniej opłaty transakcyjne nie podlegają zwrotowi.
5.7. Do wyżej wymienionych opłat zostanie każdorazowo doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.8. Przy dokonywaniu rezerwacji Klient otrzyma informację o pełnej cenie biletu wraz z opłatą transakcyjną oraz podatkami i ewentualnymi opłatami.
Spis treści ^


§6 Formy płatności

6.1 Płatność kartą kredytową
6.1.1 Płatności kartą kredytową za bilety może dokonać wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Aero.pl odpowiednim organom ścigania.
6.1.2 Transakcja z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pośrednictwem kart kredytowych w przypadku zakupu biletu regularnych linii lotniczych odbywa się za pośrednictwem globalnego systemu rezerwacji lotniczych oraz w systemie autoryzacyjnym First Data Polcard S.A. (VPOS). W przypadku tanich linii lotniczych transakcja odbywa się z pominięciem globalnego systemu rezerwacji lotniczych i jest ona w pełni automatyczna, Aero.pl pobiera z rachunku Klienta jedynie kwotę należną z tytułu opłaty transakcyjnej, za pośrednictwem First Data Polcard S.A. (VPOS).
6.1.3 W Punkcie Obsługi Klienta (POK) Aero.pl płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal dokonywania płatności przeznaczony dla kart płatniczych i kredytowych.
6.1.4 W przypadku rezerwacji w Serwisie obciążenie karty Klienta następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami i opłatami lotniskowymi oraz ewentualną opłatą za płatność kartą rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, opłatę transakcyjną rozlicza Aero.pl.
6.1.5 W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej, dokonując płatności podczas rezerwacji w Serwisie bądź poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej niezbędne jest podanie następujących danych:
a. imię i nazwisko posiadacza karty,
b. rodzaj karty kredytowej,
c. numer karty kredytowej,
d. data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
e. kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
6.1.6 Podając dane karty kredytowej bądź przykładając kartę do terminala płatniczego Klient wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za zarezerwowany bilet lotniczy wraz z ewentualną opłatą za płatność kartą wymaganą przez linię lotniczą oraz opłaty transakcyjnej. Autoryzacja karty wskazanej przez Klienta nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji.
6.1.7 Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku przyporządkowanym do karty podanej przez Klienta.
6.1.8 W przypadku:
a. odrzucenia karty kredytowej przez globalny system rezerwacji lotniczej,
b. braku możliwości zablokowania na rachunku podanej przez Klienta środków w odpowiedniej wysokości,
c. gdy przewoźnik lotniczy nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu, Aero.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności bądź, jeśli będzie to możliwe, ustali inną formą płatności podczas dokonywania rezerwacji. Powyższe nie dotyczy rezerwacji przelotu taniej linii lotniczej dokonywanej poprzez Serwis – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.
6.1.9. Następujące linie lotnicze pobierają dodatkową płatność za dokonanie opłaty za bilet kartą kredytową:
6.1.9.1. Linie lotnicze Air France i KLM pobierają opłatę w wysokości 20 PLN za każdy wystawiony bilet na lot europejski (short haul) i 40 PLN za bilet wystawiony na trasie poza Europą (long haul);
6.1.9.2. Polskie Linie Lotnicze LOT pobierają opłatę w wysokości 25 PLN za każdy wystawiony bilet lotniczy opłacany kartą kredytową;
6.1.9.3. Linie lotnicze Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines pobierają opłatę w razie rozpoczęcia podróży na terenie Szwajcarii, Niemiec, Belgii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii - do każdego wystawionego biletu zostanie doliczona opłata w wysokości od 5 do 18 EUR.
Opłata doliczana jest podczas wystawiania biletu opłacanego kartą kredytową i zostaje pobrana w momencie obciążania karty należnością za bilet. Aero.pl nie pobiera w związku z tym dodatkowych opłat i nie otrzymuje gratyfikacji od przewoźników z tego tytułu. Jako agent zawierający umowy przewozu w imieniu i na rzecz przewoźników lotniczych nie odpowiada za wprowadzone zmiany wysokości opłat przez przewoźników lotniczych.
6.2 Płatność przelewem
6.2.1 Płatności za bilet lotniczy wraz z opłatą transakcyjną pobieraną przez Aero.pl należy dokonać na konto Aero.pl sp. z o.o. wskazane w propozycji przelotu lub na konto wskazane przez Doradcę w przypadku rezerwacji w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Aero.pl, wskazane także poniżej:
Aero.pl Sp. z o.o., ul. Traugutta 45, 50-418 Wrocław 

Bank Raiffeisen 64 1750 1064 0000 0000 2259 0502.
6.2.2 Wypełniając druk przelewu należy w jego tytule obowiązkowo umieścić 6-znakowy numer rezerwacji, wskazany Klientowi w propozycji przelotu, oraz nazwisko Klienta.
6.2.3 Ostateczna weryfikacja rezerwacji pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego następuje w momencie dokonania zapłaty w rozumieniu § 6 pkt 6.2.4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu, cena wskazana w propozycji przelotu może ulec zmianie do dnia wystawienia biletów, z uwagi m.in. na różnice kursowe walut lub zmiany taryf przez przewoźników lotniczych. Sugeruje się dokonanie wpłaty niezwłocznie po otrzymaniu od Aero.pl propozycji przelotu. W przypadku wpłaty w innym dniu niż dzień założenia rezerwacji, przed ostatnim terminem wykupu wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji lub wynikającym z informacji Doradcy Aero.pl, należy skontaktować się zDoradcą Aero.pl, w celu potwierdzenia aktualnej ceny. Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenie wskazanej w propozycji przelotu oraz ceny aktualnej na dzień płatności.
6.2.4 Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Aero.pl kwotą odpowiadającą wysokością całości ceny biletu wraz z opłatą transakcyjną, aktualnej w chwili uznania rachunku bankowego z zastrzeżeniem § 6 pkt 6.2.5.
6.2.5 Mając na względzie czas jaki może upłynąć pomiędzy złożeniem przez Użytkownika lub Klienta dyspozycji wykonania przelewu, a momentem uznania rachunku bankowego Aero.pl, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zmiany ceny biletu wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu dyspozycji dokonania przelewu całości ceny biletu i opłaty transakcyjnej, przesłać potwierdzenie dokonania takiej operacji do Aero.pl w formacie .pdf lub .jpg na adres info@aero.pl z dopiskiem „dla Dawid Pszeniczka” lub na numer faksu 71 371 49 93 oraz, w razie przesłania potwierdzenia faksem, potwierdzić otrzymanie faksu telefonicznie pod numerem 71 371 50 50. W takim przypadku za moment zapłaty warunkowo uznaje się, chwilę otrzymania przez Aero.pl tego potwierdzenia, do czasu uznania rachunku bankowego Aero.pl kwotą wskazaną w dostarczonym przez Użytkownika lub Klienta potwierdzeniu. W przypadku, gdy kwota wskazana w przesłanym przez Klienta do Aero.pl potwierdzeniu, nie wpłynie na rachunek bankowy Aero.pl, Aero.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu elektronicznego bądź anulowania wystawionego już biletu elektronicznego. Koszty anulacji w wysokości określonej w taryfie przewoźnika lotniczego obciążać będą w takim przypadku Użytkownika lub Klienta. Aero.pl może dochodzić od Użytkownika lub Klienta zapłaty kosztów anulacji lub zapłaty za całość biletu, jeżeli zgodnie z taryfą lotniczą anulacja wystawionego biletu jest niedopuszczalna.
6.2.6 Płatność w formie przelewu nie jest możliwa w przypadku rezerwacji zakładanej na dzień wylotu oraz dzień przed wylotem oraz w przypadku rezerwacji w Serwisie biletów tanich linii lotniczych.
6.2.7 Do płatności przelewem elektronicznym zastosowanie ma regulamin Dotpay, dostępny na stronie Serwisu. W zakresie nieuregulowanym w tym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące płatności kartą kredytową i płatności przelewem.
6.3 Płatność gotówką
6.3.1. Wpłat gotówkowych za cenę biletu oraz opłatę rezerwacyjną można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta (POK) Aero.pl, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.aero.pl.
Spis treści ^


§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1 Bilety lotnicze, w razie rezerwacji przez Serwis bądź Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl w przypadku płatności kartą kredytową bądź przelewem lub zapłaty przelewem w razie rezerwacji w POK Aero.pl dostarczy Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym przez Klienta.
7.2 W razie chęci otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a linią lotniczą w formie innej niż elektroniczna Klient może odebrać bilet lotniczy (w przypadku rezerwacji lotu regularnej linii lotniczej) bądź plan podróży (w przypadku taniej linii lotniczej) na piśmie w jednym z POK, o których mowa w § 4 pkt 4.3. po przedstawieniu Doradcy Aero.pl numeru rezerwacji.
Spis treści ^


§8 Warunki zmiany rezerwacji przez Klienta

8.1 Pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez Aero.pl elektronicznym bilecie lotniczym ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w bilecie danych oraz niezwłocznego poinformowania Aero.pl drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności danych na bilecie z danymi wskazanymi podczas rezerwacji przez Klienta.
8.2 Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji po wystawieniu biletu lotniczego jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej.
8.3 Poza kosztami wynikającymi manipulacyjnymi zgodnymi z zastosowaną taryfą lotniczą Aero.pl naliczy stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji, w wysokości określonej w § 5 niniejszego Regulaminu za każdy zmieniany bilet lotniczy.
8.4 W przypadku zamiaru dokonania zmian w rezerwacji Klient powinien złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną pod numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl 0 801 470 502 (+48 71 371 50 50) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@aero.pl (podając 6-znakowy numer rezerwacji i nazwisko pasażera). Aero.pl każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian, podając całkowity koszt transakcji. W takim przypadku nie należy zakładać osobnej rezerwacji przez pasażera, na nowe daty w których planuje on podróżować po zmianie terminu.
Spis treści ^


§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta

9.1 Przed zawarciem umowy przewozu lotniczego Klient ma prawo do anulowania dokonanej rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Klient ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia.
9.2 Klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa lotnicza.
9.3 Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego określają regulacje przewoźników lotniczych oraz warunki taryfy lotniczej.
9.4 W przypadku zamiaru dokonania zwrotu biletu lotniczego, Klient składa w Aero.pl dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej info@aero.pl lub telefonicznie pod numerem Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl 0801 470 502 (+48 71 371 50 50) najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
9.5 Obliczona kwota zwrotu przysługującego Klientowi jest przekazywana najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez przewoźnika lotniczego Aero.pl kwoty podlegającej zwrotowi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Powyższe nie dotyczy zwrotów w przypadku płatności kartą kredytową. W takim przypadku zwrot dokonywany jest bezpośrednio przez danego przewoźnika lotniczego na rachunek karty Klienta.
9.6 W przypadku zwrotu biletu lotniczego pobierana jest opłata serwisowa przez Aero.pl, w wysokości określonej w § 5 pkt 5.5.4. niniejszego Regulaminu, za każdy zwracany bilet lotniczy.
9.7 Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, powyższa procedura nie znajdzie zastosowania. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Klient winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem tanich linii lotniczych. Aero.pl nie może i nie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących tanich linii lotniczych za wyjątkiem automatycznego potwierdzenia rezerwacji generowanego w momencie zawarcia umowy przewozu lotniczego.
Spis treści ^


§10 Warunki zmiany oraz anulowania rezerwacji przez przewoźnika lotniczego

10.1 Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Aero.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu od przewoźnika lotniczego droga telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rezerwacji. Aero.pl rekomenduje bieżące śledzenie statusu rezerwacji oraz wszelkich ewentualnych zmian poprzez stronę internetową pod adresem www.viewtrip.com lub https://www.tripcase.com/signup.
10.2 Procedura wskazana w §10 pkt 10.2. nie znajduje zastosowania w przypadku zawartych za pośrednictwem Aero.pl umów przewozu lotniczego i wystawionych biletów tanich linii lotniczych. Aero.pl nie może i nie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących tanich linii lotniczych za wyjątkiem automatycznego potwierdzenia rezerwacji generowanego w momencie zawarcia umowy przewozu lotniczego.
10.3 Linia lotnicza może zmienić lub wycofać bilety lotnicze objęte wybraną taryfą lotniczą już po dokonaniu rezerwacji na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika lotniczego.
10.4 W przypadku założenia przez Klienta dwóch rezerwacji na tego samego przewoźnika lotniczego, na te same lub zbliżone daty i na te same dane osobowe pasażerów, za pośrednictwem tego samego lub u różnych agentów przewoźników lotniczych, przewoźnik ma prawo anulowania obu rezerwacji, na co Aero.pl nie ma wpływu i za co nie odpowiada.
Spis treści ^


§11 Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili Klient może skontaktować się z Aero.pl i uzyskać informacje na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej za pośrednictwem Aero.pl umowie o przewóz lotniczy lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu zawartej za pośrednictwem Aero.pl umowy.
Spis treści ^


§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1 Aero.pl dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Aero.pl Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
12.2 Reklamacje związane z jakością obsługi przez Aero.pl należy składać w formie pisemnej i przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Aero.pl sp. z o.o. ul. Traugutta 45, 50-418 Wrocław lub wysyłać reklamację na adres internetowy info@aero.pl. Aero.pl rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.
12.3 Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie o przewóz lotniczy, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa).
12.4 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez przewoźnika lotniczego, w imieniu i na rzecz, której został wystawiony bilet lotniczy, także za pośrednictwem Aero.pl. W takiej sytuacji Aero.pl przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia właściwemu przewoźnikowi lotniczemu. Reklamacje rozpatruje przewoźnik lotniczy na zasadach opisanych w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej. Reklamacje w przedmiocie usług świadczonych przez tanie linie lotnicze winny być kierowane bezpośrednio to nich. Aero.pl nie uczestniczy w przekazywaniu reklamacji dotyczących usług takich linii lotniczych.
12.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Klientem), numer reklamowanej rezerwacji lotniczej oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone zarzuty. Wskazanie powyższych danych ma na celu także ułatwienie i przyspieszenie procedury reklamacyjnej.
Spis treści ^


§13 Ubezpieczenie dodatkowe

Aero.pl za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientom zawarcie z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi ubezpieczeniowe umowy nieobowiązkowego oraz dodatkowego ubezpieczenia podróżnego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży dostępnymi w Serwisie w oknie rezerwacji lotu, w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Aero.pl oraz przesyłanymi Klientowi w propozycji przelotu bądź potwierdzeniu rezerwacji.
Spis treści ^


§14 Ochrona danych osobowych

14.1 Administratorem danych osobowych podanych w związku z usługami świadczonymi przez Aero.pl jest Aero.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-418, ul. Traugutta 45 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). W związku z zawarciem i realizacją umowy przewozu lotniczego administratorem danych osobowych zostanie przewoźnik, z którym zawarto umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem danych osobowych zostanie Ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę. Aero.pl będzie wówczas podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu przewoźnika oraz w imieniu Ubezpieczyciela. Niezależnie od powyższego Aero.pl jest administratorem danych osobowych niezbędnych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
14.2 Aero.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Aero.pl), które podane zostały w Formularzu. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe są udostępniane przewoźnikom lotniczym w zakresie niezbędnym do prawidłowego dokonania czynności rezerwacji i/ lub zakupu biletu lotniczego, w szczególności przekazywane są imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer i seria dokumentu zezwalającego na przekroczenie granicy Klienta lub osoby, na rzecz której zawierana będzie umowa. Aero.pl przetwarza dane osobowe także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowanym za naszym pośrednictwem przewozem lotniczym. Przetwarzanie następuje także w celu promocji oferowanych przez Aero.pl usług, jeśli Klient wyrazi chęć otrzymywania od Aero.pl informacji handlowych, a także w celu poznania preferencji Klienta, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane podane przez Klienta przetwarzane są również w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za pośrednictwem Aero.pl umów przewozu lotniczego oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z Aero.pl. Z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych może się wiązać też ochrona praw Aero.pl i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Travelplanet.pl działalności gospodarczej
14.3 Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi rezerwacji, zawarcia umowy przewozu lotniczego i wystawienia biletu lotniczego.
14.4 Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.
14.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Aero.pl Sp. z o.o. zawierają zakładki zawarte w Serwisie: Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności.
Spis treści ^


§15 Wystawianie faktur i sposób ich doręczania

15.1 Za bilety regularnych linii lotniczych zarezerwowane za pośrednictwem Serwisu, Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub POK, Klientowi, w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury, wystawiona zostanie w ciągu 7 dni faktura. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
15.2 Wskutek dokonania rezerwacji przelotu i biletu lotniczego regularnej linii lotniczej, o którym mowa powyżej, za pośrednictwem Serwisu, Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub POK Aero.pl i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15.3 Faktury za zarezerwowane przeloty i bilety lotnicze regularnych linii lotniczych doręczane będą w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rezerwacji w Serwisie lub podany Doradcy w procesie zakupu za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub POK Aero.pl.
15.4 W przypadku dokonywania rezerwacji dla więcej niż jednego pasażera, na wypadek nie wskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane Klienta dokonującego rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rezerwacji w Serwisie lub podany Doradcy w procesie zakupu za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub POK Aero.pl. W przypadku chęci otrzymania faktury imiennie na każdego z pasażerów wskazane jest założenie osobnych, pojedynczych rezerwacji lotniczych.
15.5 Dane do faktury należy wskazać w przeznaczonym do tego formularzu dokonując rezerwacji w Serwisie. W przypadku rezerwacji przy pomocy Doradcy w procesie zakupu za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej lub POK Aero.pl, jeżeli dane do faktury różnią się od danych Klienta na rezerwacji, należy w procesie rezerwacji wskazać dane do faktury. W przeciwnym wypadku faktura zostanie wystawiona na dane Klienta dokonującego rezerwacji przelotu lotniczego.
15.6 W przypadku rezerwacji przelotu w tanich liniach lotniczych, faktura za bilet zostanie wystawiona na życzenie Klienta bezpośrednio przez przewoźnika lotniczego. Aero.pl zobowiązuje się, w razie wyrażenia takiej chęci przez Klienta, wystawić fakturę na opłatę transakcyjną pobraną bezpośrednio przez Aero.pl.
Spis treści ^


§16 Postanowienia końcowe

16.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w przypadku świadczenia usług przez Aero.pl poprzez Serwis oraz z pomocą Doradcy Centrum Rezerwacji Telefonicznej Aero.pl stosuje się odpowiednio Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aero.pl.
16.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa obowiązującego na terytorium Polski.
16.3 Aero.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Aero.pl w imieniu i na rzecz przewoźników lotniczych, wynikające z faktu nie odbycia podróży, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Aero.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych.
16.4 Korzystając z usług świadczonych przez Aero.pl Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.
16.5 Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do Aero.pl i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
16.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018.
Spis treści ^


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.